Bakgrund

Svenska småbruk och egna hem Ab är ett aktiebolag som idkat handel med fastigheter i svenskbygden i 110 års tid. Aktiebolaget grundades år 1909 på initiativ av professor Edward Blomqvist. Målsättningen med bolaget var dels att bilda småbruk för jordbrukare, dels att bilda egna hem för obesuttna som söker sin utkomst på landsbygden. Till bolagets första vd valdes Eric von Rettig. Femtio år efter bolagets grundande hade bolaget bildat och sålt drygt 2 000 stycken fastigheter. 1970 uppgick Åbolands Jord Ab i bolaget.

Bolaget äger idag 1 650 ha skogs- och jordbruksmark i olika delar av Nyland och Åboland. Gårdarna Margreteberg i Esbo och Westerkulla i Kyrkslätt har båda ett betydande byggnadsbestånd där hyresverksamheten är omfattande. Svenska småbruk och egna hem Ab ägs till 80% av allmännyttiga stiftelser och samfund. Största ägare i bolaget är Svenska litteratursällskapet i Finland, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr samt Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond sr. Antalet aktieägare uppgår till över 200 stycken.

Svenska småbruk och egna hem Ab är starkt engagerad i utbildningsväsendet i Nyland och Åboland genom en ägarandel på 27% i Axxell Utbildning Ab. Bolaget är delägare i Kustregionens utbildningsfastigheter Ab som äger och förvaltar utbildningsfastigheter i Karis, Ekenäs och Pargas. Svenska småbruk och egna hem är även grundande medlem i Utbildningsstiftelsen Sydväst där man är representerad i styrelsen.

Svenska småbruk och egna hem Ab äger tillsammans med Åbolands skärgårdsstiftelse en del av ön Brännskär i den åboländska skärgården. Skärgårdshemmanet på Brännskär hyrs sedan sommaren 2011 ut åt företagare som driver verksamheten på ön.

Svenska småbruk och egna hem Ab:s verksamhet består idag av förvaltandet av markområden och placeringstillgångar. Placeringstillgångarna har förvaltats väl och dess andel av bolagets kapital har med åren blivit betydande. I markägandet är en målsättning att tillvarata förväntningsvärden i framtida markplanering.